Karrier

Adatvédelmi tájékoztatás

Az álláshirdetésre jelentkezők társaságaink számára továbbított önéletrajzukkal önkéntes hozzájárulásukat adják az önéletrajzban megadott személyes adataik Társaságaink általi kezeléséhez.
Tájékoztatunk minden jelentkezőt, hogy a Veolia Energia Magyarország  Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (2040 Budaörs, Szabadság u.301.), a Veolia Társaságcsoport tagjainak adatkezelése a hatályos magyar jogszabályoknak, különösen az Információs önrendelkezési jogról és Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően történik. Társaságainknak az önéletrajz tekintetében történő adatkezelései a munkaerő kiválasztása céljából, az érintett által megadott személyes adatok körében, az érintett önkéntes hozzájárulásának jogalapja, az Információs önrendelkezési jogról és Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés, a) pontja  alapján, az adatfelvételtől számított maximum egy évig történő adattárolás mellett történik. Adatkezelésre, adatfeldolgozásra a Veolia Társaságcsoport tagjai jogosultak, az adatok megismerésére a Veolia Társaságcsoportnak a munkaerő kiválasztás folyamatában részt vevő munkatársai jogosultak, az adatok 3. személy részére nem kerülnek átadásra.

A jelentkezők adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek, mely tájékoztatást Társaságaink legfeljebb 25 napon belül megadják, kérhetik továbbá adataik módosítását, törlését, zárolását és helyesbítését is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az érintett - a panasznak először az Adatkezelőnek történő megküldését követően - egyrészt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel.: 1/391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu,) másrészt bírósághoz fordulhat, a per az érintettnek a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu). 
 
Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NAIH-68591/2013)
DBM Dél-nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NAIH-105395/2016.)